مرتضى مشايخى

روان شناس، مشاور و درمانگر بالينى

مدرس و ارائه كننده كارگاه هاى آموزشى و درمانى

مراكز مشاوره و خدمات روانشناختى تهران

پيامك: 09123148370

ايميل: mmorteza_4@yahoo.com